aanmelding

INSCHRIJVEN

Aanmelden voor les bij De Muziekschool kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen of door aanmelding via mail, waarin de op het inschrijfformulier gevraagde gegevens van de aanmeldende leerlingen worden vermeld.

Inschrijven geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is aangegeven.


U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Na invullen kan het formulier verzonden worden aan info@muziekschoolpijnacker.nl of naar Vrouwenrecht 76, 2642 BW Pijnacker.


Deelname aan de lessen veronderstelt dat leerlingen en/of hun verantwoordelijken de voorwaarden, als hieronder vermeld, kennen en ermee akkoord gaan.


Starten met de lessen

Na inschrijving neemt de betreffende docent contat op om afspraken te maken over de lestijd en om eventueel nog vragen te beantwoorden. Bij de indeling van de les wordt onder andere rekening gehouden met de leeftijd en het muzikale niveau van de leerling.


Aantal lessen per jaar

Met uitzondering van de basisschoolvakanties wordt er iedere week lesgegeven. De lessen na de zomervakantie beginnen weer een week na de start van de basisscholen. De Muziekschool garandeert minimaal 37 lessen per jaar. Gedurende het lesjaar kan er een aantal keer een andere invulling aan de les worden gegeven, zoals bijvoorbeeld samenspel, repetitie voor een uitvoering etc. Dit ter beoordeling van de docent(e). Tijdens de twee jaarlijkse grote concerten van De Muziekschool, het Zomerconcert en het Winterconcert, zijn er geen lessen.


Afwezigheid docent

Bij het niet doorgaan van lessen wordt er naar gestreefd de leerlingen tijdig telefonisch te informeren. Voor jaarcursussen geldt dat er maximaal twee lessen kunnen vervallen door afwezigheid bijvoorbeeld door ziekte van de docent(e). Bij meerdere lessen zal getracht worden deze in te halen of wordt voor vervanging gezorgd.


Afwezigheid leerling

Indien een leerling is verhinderd  één of meer lessen te volgen dan dient de docent daarover tevoren te worden ingelicht. De lessen kunnen niet worden ingehaald.


Betalingen

Voor betaling van het lesgeld ontvangt u rond november een nota per email. Daarop staat de uiterste datum vermeld waarop het bedrag dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Stichting Muziekonderwijs Pijnacker. Bij betaling graag de naam van de leerling en het instrument vermelden.


Het is mogelijk het lesgeld van een jaarcursus in termijnen te voldoen.

Neem hiervoor contact op met info@muziekschoolpijnacker.nl.


Indien de lessen gedurende het lopende lesjaar aanvangen is € 5,- extra aan administratiekosten verschuldigd.


Bij aanmaning wegens het verstrijken van de vermelde uiterste betalingsdatum wordt per keer een bedrag van

€ 5,- aanmaningskosten extra in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling wordt incasso uitbesteed en komen de volledige kosten daarvan voor rekening van de wanbetaler.


Privacy en verwerking persoonsgegevens

De Muziekschool Pijnacker verwerkt gegevens conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Protocol verwerking persoonsgegevens Muziekschool Pijnacker


Portretrecht

De Muziekschool maakt regelmatig gebruik van foto's van uitvoeringen, concerten en lessen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, brochure etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger accoord te gaan met publicatie.

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen dit automatische accoord. De Muziekschool zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.


Opzeggen

Opzegging is alleen schriftelijk of per mail mogelijk met ingang van het volgende leerjaar. Het bericht van opzegging dient voor 1 september van het lopende schooljaar bij de penningmeester te zijn ingeleverd. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.