inschrijven

"Een speurtocht door de wereld van muziek"

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de muzieklessen kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Inschrijven geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is aangegeven.

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Na invullen kan het formulier verzonden worden aan info@muziekschoolpijnacker.nl of naar Vrouwenrecht 76, 2642 BW Pijnacker.

 

Betalingen

Voor betaling van het lesgeld ontvangt u een nota per email. Daarop staat de uiterste datum vermeld waarop het bedrag dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Stichting Muziekonderwijs Pijnacker. Bij betaling graag de naam van de leerling en het instrument vermelden.

 

Het is mogelijk het lesgeld van een jaarcursus in termijnen te voldoen. Neem hiervoor contact op met info@muziekschoolpijnacker.nl.

 

Bij aanmaning wegens het verstrijken van de vermelde uiterste betalingsdatum wordt per keer een bedrag van

€ 5,- aanmaningskosten extra in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling wordt incasso uitbesteed en komen de volledige kosten daarvan voor rekening van de wanbetaler.

 

Afwezigheid docent

Bij het niet doorgaan van lessen wordt er naar gestreefd de leerlingen tijdig telefonisch te informeren. Voor jaarcursussen geldt dat er maximaal twee lessen kunnen vervallen door afwezigheid bijvoorbeeld door ziekte van de docent(e). Bij meerdere lessen zal getracht worden deze in te halen of wordt voor vervanging gezorgd.

 

Afwezigheid leerling

Indien een leerling is verhinderd één of meer lessen te volgen dan dient de docent daarover tevoren te worden ingelicht.

 

Opzeggen

Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk met ingang van het volgende leerjaar. Het bericht van opzegging dient voor 1 september van het lopende schooljaar bij de penningmeester te zijn ingeleverd. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

 

www.muziekschoolpijnacker.nl